*

*

*

Lời giải:Hiệu số tuổi 2 mẹ con luôn không đổi, bởi 32 tuổi.

Bạn đang xem: Hai năm nữa con 9 tuổi

Tuổi con bằng 1/9 tuổi bà mẹ khi con: 

$32:(9-1) imes 1=4$ (tuổi) 

Vâ tuổi con bởi 1/9 tuổi bà bầu cách dây: $9-4=5$ (năm)


Tuổi con hiện giờ là :

9 - 2 = 7 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện thời là :

7 + 32 = 39 (tuổi)

Nếu tuổi nhỏ là một trong những phần thì tuổi mẹ là 9 phần như thế.

Hiệu số phần cân nhau là :

9 - 1 = 8 (phần)

Tuổi nhỏ lúc bằng 1/9 tuổi bà bầu là :

32 : 8 = 4 (tuổi)

Vậy thời gian tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ cách đó số năm là :

7 - 4 = 3 (năm)

ĐS:3 năm


Hiện nay con: 9-2=7(tuổi)

Hiện ni mẹ: 7+32=39(tuổi)

Khi bà bầu 36 tuổi và con 4 tuổi thì tuổi con bởi 1/9 tuổi bà bầu nên từ thời điểm cách đó 3 năm


2 năm nữa ,con 9 tuổi ,kém người mẹ 32 tuổi . Hỏi cách đó mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi bà bầu .

giúp mik nha phải gấp


tuổi bé là

9-2=7

vậy tuổi chị em là

7+32=39 

tuổi chị em khi gap tuổi còn 9 lần là

32 : 4 *9 =36

cách trên đây 39 - 36 = 3 năm tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ


Bài 1:Cách phía trên 8 năm chị em gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi số tuổi của hai người mẹ con bây giờ bằng 32. Hỏi sau mấy năm nũa tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Bài 2: bà bầu sinh bé năm 28 tuổi. Tỏng số tuổi của hai mẹ con trong năm này bằng 38. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?


Bài 2:

Mẹ sinh bé năm 28 tuổi (Rightarrow)tuổi chị em hơn tuổi con 28 tuổi

Tuổi mẹ bây chừ là:

( 38 + 28 ) : 2 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là: 

38 - 33 = 5 ( tuổi )

Ta bao gồm sơ đồ khi tuổi bé = (frac512)tuổi mẹ:

Tuổi mẹ: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi con: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi bà mẹ khi tuổi bé = (frac512) tuổi bà bầu là:

28 : ( 12 - 5 ) * 12 = 48 ( tuổi )

Tuổi bé bằng (frac512)tuổi chị em sau số năm là:

48 - 33 = 15 ( tuổi )

Đáp số: 15 tuổi


Đúng 0
comment (0)

Bài 1:

 Tổng số tuổi của hai mẹ con 8 năm kia là:

32 - ( 8 * 2 ) = 16 ( tuổi )

Ta có sơ đồ:

Tuổi bà mẹ 8 năm trước: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi bé 8 năm trước: |-----|

Tuổi mẹ 8 thời gian trước là:

16 : ( 7 + 1 ) * 7 = 14 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện thời là:

14 + 8 = 22 ( tuổi )

Tuổi cọn hiện thời là:

32 - 22 = 10 ( tuổi)

Tuổi bà mẹ hơn tuổi con số tuổi là:

22 - 10 = 12 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của chị em và con không cầm cố đổi. Ta gồm sơ đồ dùng khi tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con:

Tuổi mẹ: |--------|--------|

Tuổi con: |--------|

Tuổi mẹ lúc tuổi mẹ gấp đôi lần tuổi nhỏ là:

12 : ( 2 - 1 ) * 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi bé sau thời gian là:

24 - 22 = 2 ( năm )

Đáp số: 2 năm


Đúng 0
bình luận (0)

 Cách phía trên 8 năm, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của hai bà mẹ con lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi bé ?


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi diệt

Tổng số tuổi của 2 chị em con bây giờ là : 32 + 8 + 8 = 48 ( tuoi )

Tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuoi )

Tuổi con hiện nay là : 4 + 8 = 12 ( tuoi )

 Tuổi mẹ bây giờ là :

48 - 12 = 36 ( tuổi )

 Mẹ hơn số lượng tuổi là :

36 - 12 = 24 ( tuổi )

 Số tuổi của con khi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là :

24 : ( 2 - 1 ) = 24 ( tuổii )

Vậy sau thời gian nữa là :

24 - 12 = 12 ( năm )

Đ/s:...


Đúng 1

phản hồi (0)

cách phía trên 8 năm tuổi bà bầu gấp 7 lần tuổi con và toàn bô tuổi của 2 bà bầu con thời điểm đó bằng 32 tuổi . Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con?


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
4
0
Gửi hủy

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện thời là : 32 + 8 + 8 = 48 ( tuoi )

Tuổi con từ thời điểm cách đây 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuoi )

Tuổi con bây chừ là : 4 + 8 = 12 ( tuoi )

Tuổi mẹ hiện thời là : 48 - 12 = 36 ( tuoi )

Mẹ hơn số lượng tuổi là : 36 - 12 = 24 ( tuoi )

Số tuổi của con khi bà bầu gấp 2 lần tuổi bé là : 24 : ( 2 - 1 ) = 24 ( tuoi )

Vậy sau số năm nữa là : 24 - 12 = 12 ( nam )

Đáp số : 12 nam

NHỚ K mang lại MK NHA !!!!!!!!!!!


Đúng 0

comment (0)

sơ trang bị tuổi bà mẹ và tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm là:

mẹ |----|----|----|----|----|----|----|

con|----|

tuổi mẹ hiện nay là:

32 : ( 7 + 1 ) x 7 + 8 = 36 ( tuổi )

tuổi bé hiện nay là:

32 : ( 7 + 1 ) + 8 = 12 ( tuổi )

hiệu số tuổi của 2 tín đồ là: 36 - 12 = 26 tuổi ( hiệu này sẽ không còn đổi vày mẹ thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm một tuổi , hiệu số tuổi luôn luôn cố định)

sơ thứ tuổi chị em và con khi mẹ gấp con 2 lần là:

mẹ |----|----|

con|----|

tuổi bà mẹ lúc đó là:

26 x 2 = 52 ( tuổi )

tuổi chị em gấp 2 lần tuổi bé sau số năm nữa là:

52 - 36 = 16 ( năm )

đáp số: 16 năm nữa


Đúng 0
comment (0)

Maria ơi , cau nhầm 1 chỗ rùi đấy . Đáng lẽ ra là 36 - 12 = 24 thì cậu lại có tác dụng là 36 - 12 = 26 ( tuoi )

Nhưng nhưng ko sao đây chỉ nên lỗi nhỏ thui


Đúng 0
bình luận (0)

cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi con.và toàn bô tuổi của hai mẹ con lúc chính là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi diệt
-Ai đó giúp tớ giải ví dụ 3 bài toán nâng cấp này nhé! :)1.Hai năm nữa con 9 tuổi kém bà bầu 32 tuổi.Hỏi cách đó mấy năm tuổi bé bằng một phần 9 tuổi mẹ?2.Một năm trước mẹ 40 tuổi hơn bé 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi?3.Một khu khu đất HCN bao gồm chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều nhiều năm đi 8m thì chiều dài bởi 7 phần 2 chiều rộng.Tính DT khu đất?
Đọc tiếp

-Ai đó giúp tớ giải cụ thể 3 bài toán nâng cấp này nhé! :)

1.Hai năm nữa bé 9 tuổi kém bà bầu 32 tuổi.Hỏi cách đó mấy năm tuổi nhỏ bằng một trong những phần 9 tuổi mẹ?

2.Một năm ngoái mẹ 40 tuổi hơn con 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi?

3.Một khu khu đất HCN tất cả chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8m thì chiều dài bởi 7 phần 2 chiều rộng.Tính DT khu vực đất?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
1
0
giữ hộ Hủy

Câu 1 là : 3 năm 

Câu 2 là : 2 năm 

Câu 3 là : 4736m2 nhé bạn !

nha


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

Câu hỏi của phan thành luân - Toán lớp 5 - học tập trực đường OLM

hai năm nữa bé 9 tuổi,kém bà bầu 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ.

Olm.vn 7 phút trước29 Like


*

Câu hỏi của Thùy Linh - Toán lớp 5 - học trực con đường OLM

29 thg 9, năm nhâm thìn — 2 năm nữa ,con 9 tuổi ,kém người mẹ 32 tuổi . Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi chị em .giúp mik nha phải gấp.

Olm.vn 4 phút trước37 Like


*

2 năm nữa ,con 9 tuổi ,kém chị em 32 tuổi . Hỏi cách đây mấy ...Bạn sẽ xem: 2 năm nữa con 9 tuổi

2 năm nữa ,con 9 tuổi ,kém người mẹ 32 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ .giúp mik nha phải gấp.

Hoc24.vn 9 phút trước7 Like


*

Hai năm nữa, con 9 tuổi, kém bà bầu 32 tuổi. Hỏi cách đó mấy ...

Hai năm nữa, nhỏ 9 tuổi, kém chị em 32 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng tuổi mẹ?

Hoc24.vn 10 phút trước15 Like


*

Hiện ni tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. 2 năm nữa con 10 tuổi ...

Hai năm nữa con 10 tuổi. Hỏi mấy năm nửa tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con? snsd | Chat Online. đồ vật 3, ...

Lazi.vn 8 phút trước29 Like


*

Năm nay bà mẹ 34 tuổi con 7 tuổi. Hỏi sau 2 năm nữa ... - Lazi.vn

Hỏi sau hai năm nữa người mẹ hơn con từng nào tuổi? - năm nay ... 7 + 2 = 9 (tuổi) Sau 2 năm ... Bởi vì số tuổi của cả 2 mẹ nhỏ sau hai năm đề tăng đồng nhất => Hiệu số ...

Lazi.vn 1 phút trước44 Like

a) năm nay mẹ hơn nhỏ 25 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa bé kém ...

b) hiện tại mẹ rộng tổng số tuổi của hai bé là 23 tuổi. Sau 1 năm, mẹ thêm 1 tuổi thì hai bé thêm ... Bạn cần đăng nhập giúp xem được ngôn từ ...

Pitago.vn 8 phút trước48 Like

Đây là mẩu truyện của chị Phượng, ngụ quận 5, TP.HCM. Chị ước ao tìm nam nhi tên Phạm Minh Tiến (tên ở nhà là Tí), SN 1992 ...

Www.youtube.com 4 phút trước45 Like

Con không thể sợ trời mưa dột nữa rồi"" - Tuổi con trẻ Online

Tuoitre.vn 6 phút trước25 Like

Cung Khuynh - Trang 9 - hiệu quả Tìm tìm Sách của Google

Ngữ khí nữ giới thật đáng yêu, không dừng lại ở đó lời đó còn phát ra từ một khuôn mặt xinh ... Qua hai năm nữa, không chừng nàng lại biến hóa ý định. Kỳ thực lời này thổ lộ vẫn bởi sắc trung ương củay, dù sao Dung Vũ Ca mới chỉ mười tám tuổi, tại dân gian đa số nữ tử mười lăm mười sáu tuổi vẫn ... Cao Hàn kiên nhẫn cố làm nên vẻ hòa ái 9.

Books.google.com.vn 2 phút trước1 Like

Hai năm ngoái tuổi bà bầu gấp (8 ) lần tuổi con. Sau tía năm nữa tổn

Hai năm kia tuổi bà bầu gấp (8 ) lần tuổi con. Sau cha năm nữa tổng cộng tuổi của hai mẹ con là (46 ) tuổi. Hỏi trong năm này mẹ từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Vungoi.vn 8 phút trước33 Like

Báo cáo tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình trạng lao hễ ...

16 thg 4, 2021 — rộng nữa, để reviews đầy đủ sự dịch chuyển của thị phần lao hễ qua ... Phần nhiều thiệt sợ vô cùng bự này khiến cho thu nhập tự lao đụng trên toàn cầu ... Trong quý I năm 2021, cả nước vẫn còn 9,1 triệu con người từ 15 tuổi trở lên trên ...

Www.gso.gov.vn 1 phút trước26 Like

Hỏi đáp về chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella | CHƯƠNG ...

Xem thêm: Cuộc Phiêu Lưu Của Moana (2016), Hành Trình Của Moana (Lồng Tiếng)

Nếu con trẻ tiêm vắc xin sởi trước 9 tháng tuổi thì tính năng phòng bệnh lý của mũi vắc ... Trả lời: Vắc xin sởi được tiêm chủng miễn giá thành để phòng dịch sởi cho trẻ trong ... ứng những yêu cầu bao hàm tính bình an và hiệu quả của vắc xin từ năm 2000. ... Bạn có nhiều cơ hội để được tiêm vắc xin sởi – rubella miễn giá thành để phòng hai ...

Www.tiemchungmorong.vn 9 phút trước18 Like

Nếu răng sữa bị sâu thì vấn đề này cũng tạo hại mang đến răng vĩnh viễn bên dưới. ... Mang lại khám tại dịch viện bao gồm chuyên khoa Răng Hàm khía cạnh Nhi để được tư vấn. ... Từ bỏ 6 mang lại 8 tuổi: Mọc 4 răng cửa dưới;; ung dung 7 mang đến 9 tuổi: Mọc 4 răng cửa ngõ ... Bởi vì Sở chiến lược và Đầu bốn Thành phố hà nội thủ đô cấp thứ 1 ngày 30 mon 11 năm 2012.

Www.vinmec.com 3 phút trước11 Like

150+ câu đố hại não, hóc búa, nặng nề tìm ra giải đáp nhất

Những câu đố hại não hóc búa đang kích thích tứ duy, khả năng lưu ý đến của người chơi. Bài viết ... Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi của ông gấp rất nhiều lần tuổi của cháu ? Đáp án: ... Đáp án: 9 fan (bao có 6 tín đồ con trai, 1 cô con gái và ba mẹ).

Www.dienmayxanh.com 9 phút trước31 Like

Người cao tuổi gồm cần có tác dụng thẻ CCCD gắn chip? | bạn đọc | PLO

12 thg 3, 2021 — (PLO)- người cao tuổi sẽ được cấp cho CCCD mã gạch còn thời hạn thì ko bắt ... Rõ: Công dân đổi, cấp cho lại vào thời hạn hai thời gian trước tuổi điều khoản đổi thẻ (25, ... Đang sd cmnd 9 số gồm cần phải biến hóa CCCD gắn cpu không? ... Ba tôi 83 tuổi hiện thời ko chuyển động được cmt của ông còn 7 năm nữa bắt đầu hết ...

M.plo.vn 8 phút trước29 Like

.: VGP News :. | Thời hạn thực hiện CCCD khi chuyển từ mã ...

15 thg 3, 2021 — Năm sinh không khớp, làm cho thẻ căn cước công dân. ... Thẻ CCCD bao gồm gắn chíp điện tử thì lúc ông đủ 40 tuổi có phải đổi thẻ CCCD nữa không?

Baochinhphu.vn 10 phút trước5 Like

Mẹ hơn bé 24 tuổi, hai năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 3 ... - Hoatieu.vn

30 thg 3, 2021 — vào đề bài của những bài toán dạng này, những yếu tố về tổng, hiệu hoặc tỉ số thân số tuổi của hai tín đồ thường được phía sau nhiều bề ngoài ...

Hoatieu.vn 7 phút trước11 Like

Các câu hỏi thường chạm chán - Vắc xin ung thư cổ tử cung

Hiện tại vắc xin HPV tại vn chỉ được tiêm trong độ tuổi 9 - 26 tuổi, quanh đó độ tuổi này ... Còn mũi ở đầu cuối sẽ đề cập lại vào 6 mon nữa của năm 2017.

Ksbtdanang.vn 4 phút trước 18 Like

Chứng minh quần chúng 9 số bao giờ hết hạn? - luat viet nam

Luatvietnam.vn 4 phút trước20 Like

Compro propiedades nhỏ problemas solución inmediata en lima
John lennon causa de la muerte
Que bien come el perro meme
Acapulco shore 8 capitulo 5 completo
Những bài hát của phan đình tùng
Chucky 1 pelicula completa en español latino
Como hacer tiras de papel china
Carta para el día del padre lindas
Thế lực tuyên chiến và cạnh tranh tập 18The walking dead temporada 8 capitulo 8

Chuyên trang tổng vừa lòng hỏi đáp dành cho mọi người

Website tổng hợp, soạn và lựa chọn lọc những câu hỏi, câu trả lời giành riêng cho tất cả hầu như người, cửa hàng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin nhanh và kịp thời