Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Hóa học tập 11, cùng với giải bài xích tập chất hóa học lớp 11 hay nhất, cụ thể giúp học sinh tiện lợi biết cách làm bài bác tập về bên môn Hóa 11.

Bạn đang xem: Cách giải bài tập hóa 11

Các dạng bài xích tập Hoá học lớp 11 tinh lọc | phương pháp giải bài bác tập hóa học lớp 11 chi tiết

Loạt bài bác Chuyên đề: Tổng hợp định hướng và bài tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 tất cả đáp án được soạn theo từng dạng bài xích có đầy đủ: định hướng - phương thức giải, bài bác tập Lý thuyết, bài xích tập từ bỏ luận và bài tập trắc nghiệm tất cả đáp án giúp cho bạn học tốt, đạt điểm trên cao trong bài bác kiểm tra và bài xích thi môn Hoá học lớp 11.

*

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Chuyên đề: đội Nitơ, Photpho

Chuyên đề: nhóm Cacbon, Silic

Chuyên đề: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Sự điện li

Tổng hợp kim chỉ nan chương Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: đội Nitơ, Photpho

Tổng hợp lý thuyết chương đội Nitơ, Photpho

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương nhóm Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: team Cacbon, Silic

Tổng hợp triết lý chương team Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương đội Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ

Tổng hợp kim chỉ nan chương Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Tổng hợp lý thuyết chương Hidrocacbon không no

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng hợp kim chỉ nan chương Hidrocacbon thơm

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Tổng hợp kim chỉ nan chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hợp định hướng chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li

A. Lấy một ví dụ minh họa

Bài 1: cho các chất sau: Na
Cl; HF; Cu
SO4; Na
OH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; Ag
NO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, chất điện ly yếu, hóa học không năng lượng điện ly? Viết phương trình điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- hóa học điện ly mạnh: Na
Cl; Cu
SO4; Na
OH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; Ag
NO3; HNO3.

Phương trình điện ly:

Na
Cl → Na+ + Cl-Cu
SO4 → Cu2+ + SO42-

Na
OH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-Ag
NO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF &h
Arr; H+ + F-CH3COOH &h
Arr; CH3COO- + H+

H3PO4 &h
Arr; H+ + H2PO4-Al(OH)3 &h
Arr; Al3+ + 3OH-

H2PO4- &h
Arr; H+ + HPO42-H2CO3 &h
Arr; H+ + HCO3-

HPO42- &h
Arr; H+ + PO43- HCO3- &h
Arr; H+ + CO32-

Fe(OH)2 &h
Arr; Fe2+ + OH-

- chất không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng từ từ một dung dịch axit sunfuric, fan ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch ban đầu tăng dần sau đó lại giảm dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- &h
Arr; H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu khi pha loãng dung dịch, độ năng lượng điện li tạo thêm làm tăng nồng độ ion. Cho nên vì vậy độ dẫn năng lượng điện tăng. Vào dung dịch siêu loãng, sự điện li coi như hoàn toàn, thời gian đó nếu liên tiếp pha loãng thì mật độ ion giảm tạo nên độ dẫn năng lượng điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, những chất sau duy trì vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O &h
Arr; NH3 + H3O-

HSO4- + H2O &h
Arr; SO42- + H3O-

Al3+ + H2O &h
Arr; 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O &h
Arr; HPO4- + OH-

NH3 + H2O &h
Arr; NH4+ + OH-

S2- + H2O &h
Arr; HS- + OH-

CO32- + H2O &h
Arr; HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O &h
Arr; H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O &h
Arr; HPO42- + H3O+

HS- + H2O &h
Arr; H2S + OH-

HS- + H2O &h
Arr; S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ ý kiến axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của các dung dịch sau: Na
Cl, Na2S, Na
HCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O &h
Arr; + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O &h
Arr; NH3 + H3O+

- Dung dịch có tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O &h
Arr; HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O &h
Arr; CH3COOH + OH-

- Dung dịch có tính lưỡng tính: Na
HCO3.

Na
HCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O &h
Arr; H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O &h
Arr; CO32- + H3O+

- hỗn hợp trung tính: Na
Cl, Ba(NO3)2

Na
Cl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH &h
Arr; CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 &h
Arr; H+ + HSO4- B. H2SO3 &h
Arr; 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S &h
Arr; 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCl lạnh chảy, hỗn hợp Na
OH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, Na
OH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất đông đảo là chất điện li mạnh mẽ là

A. KOH, Na
Cl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HCl
O, Na
NO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: dãy nào tiếp sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

A. Na
NO3, HCl
O3, Na
HSO4, Na2S, NH4Cl.

B. Na
NO3, Ba(HCO3)2, HF, Ag
Cl, NH4Cl.

C. Na
NO3, HCl
O3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. Na
NO3, HCl
O3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào tiếp sau đây chỉ đựng chất năng lượng điện ly yếu đuối

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, Na
OH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF &h
Arr; H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl &h
Arr; H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd Na
HSO4 có các loại phân tử cùng ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. Na
HSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: kêt nạp CO2 vào nước nhận được dd có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào tiếp sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly đã tạo ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong thành phần phân tử bao gồm một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đấy là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đấy là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là axit lúc nó:

A. cho một electron B. dìm một electron

C. cho 1 proton D. nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ khi nó:

A. cho 1 electron B. dìm một electron

C. cho một proton D. nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào dưới đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào dưới đây có đặc thù trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. Zn
O, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và phần nhiều là axit D. S2- và các là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, các chất Na
HCO3, Na
HS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:

A. Axit B. Bazơ C. hóa học trung tính D. hóa học lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong các phản ứng dưới đây, ở phản nghịch ứng nào nước nhập vai trò là 1 trong những bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O &h
Arr; NH4+ + OH-.

D. Cu
SO4 + 5H2O → Cu
SO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít nào sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong các cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong dung dịch ?

A. Al
Cl3 và Na2CO3

B. HNO3 cùng Na
HCO3

C. Na
AlO2 và KOH

D. Na
Cl với Ag
NO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + Na
OH → H2O + Na
Cl

B. Na
OH + Na
HCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + Ba
Cl2 → 2HCl + Ba
SO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + Ba
SO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất một loại cation cùng một nhiều loại anion trong các ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch đó là :

A. Ba
Cl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, Ag
NO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, Ag
Cl.

C. Ba
Cl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, Ag
NO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na
Cl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp bảo toàn năng lượng điện trong giải bài cộng sự điện li

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

Nguyên tắc: trong dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm.

Ví dụ minh họa

Bài 1: đến 500 ml dung dịch X có những ion với nồng độ tương ứng như sau:

Na+ 0,6M ; SO42- 0,3M ; NO3- 0,1M ; K+ a
M.

a) Tính a?

b) Tính trọng lượng chất rắn khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp X.

c) Nếu hỗn hợp X được khiến cho từ 2 muối hạt thì 2 muối chính là muối nào? Tính trọng lượng mỗi muối yêu cầu hòa tung vào nước để thu được 1 lít dung dịch bao gồm nồng độ mol của các ion như trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định lao lý bảo toàn điện tích ta có: 0,6.1 + a = 0,3.2 + 0,1.1 &r
Arr; a = 0,1

b. m = m
Na+ + m
K+ + m
NO3- + m
SO42- = 0,3.23 + 0,05.39 + 0,05.62 + 0,15.96 = 26,35 g.

c. dung dịch được tạo thành từ 2 muối bột là Na2SO4 và KNO3

m
Na2SO4 = 142.0,3 = 42,6 gam; m
KNO3 = 0,1.101=10,1 gam.

Bài 2: vào 2 lít hỗn hợp A cất 0,2 mol Mg2+ ; x mol Fe3+ ; y mol Cl- với 0,45 mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X thu được 79 gam muối bột khan.

a/ Tính quý giá của x cùng y?

b/ biết rằng để chiếm được A tín đồ ta đang hòa tung 2 muối bột vào nước. Tính độ đậm đặc mol/lít của mỗi muối vào A.

Hướng dẫn:

a/ Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn điện tích ta có:

2.0,2 + 3.x = 2.0,45 + y &r
Arr; 3x – y = 0,5 (1)

Cô cạn hỗn hợp được 79 gam muối hạt khan:

0,2.24 + 56.x + 35,5.y + 0,45.96 = 79 &r
Arr; 56x + 35,5y = 31 (2)

Từ (1),(2) ta có: x = 0,3 với y = 0,4.

b/ dung dịch A gồm 2 muối bột là: Fe2(SO4)3 và Mg
Cl2

CM(Fe2(SO4)3) = 0,15 M; CM(Mg
Cl2) = 0,2 M

Bài 3: Một dd Y có chứa những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), với SO42- (x mol). Cân nặng chất tan tất cả trong dd
Y là.

A. 22, 5gam B. 25,67 gam. C. 20,45 gam D. 27,65 gam

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,05.2+0,15.1 = 1.0,1 + y.2 &r
Arr; x = 0,075

m = 0,05.24 + 0,15.39 + 0,1.62 + 0,075.96 = 20,45 gam

Bài 4: dung dịch A cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol . Tổng trọng lượng muối tan trong A là 5,435 gam. Giá trị của x với y thứu tự là:

A.0,01 với 0,03. B. 0,05 cùng 0,01

C. 0,03 cùng 0,02. D. 0,02 cùng 0,05.

Hướng dẫn:

Ta có: 0,02.2+0,03.1 = x.1 + y.2 (1)

- Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng ta có:

m = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được: x = 0,03; y = 0,02

Bài 5: mang đến dd Ba(OH)2 dư vào 50 ml dd X chứa những ion:NH4+, SO42-, NO3- làm cho nóng thì bao gồm 11,65 gam kết tủa xuất hiện thêm và tất cả 4,48 lít khí Y bay ra (đktc). độ đậm đặc mol từng muối vào dd X là:

A. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 2M.

B. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 1M.

C. (NH4)2SO4 2M; NH4NO3 2M.

D. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 0,5M.

Hướng dẫn:

n
BaSO4 = 11,65/233 = 0,05 mol; n
NH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

&r
Arr; = 0,2/0,05 = 4 M; =0,05/0,05 = 1 M

Áp dụng định giải pháp bảo toàn điện tích mang đến dung dịch X:

4 = 2.1 + x &r
Arr; x =2 M

Bài 6: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa lớn nhât. Quý hiếm của V là

A. 0,15 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,25

Hướng dẫn:

Vì cả 3 ion Mg2+, Ca2+ và Ba2+ hồ hết tạo kết tủa cùng với CO32- cần đến khi được kết tủa lớn số 1 thì dung dịch chỉ chứa K+, Cl-, cùng NO3-. Ta có: n
K+ = n
Cl- + n
NO3- &r
Arr; n
K2CO3 = 0,15 mol &r
Arr; V = 0,15 lít

Bài 7: chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 1,56g B. 2,4g C. 1,8g D. 3,12g

Hướng dẫn:

&r
Arr; 2n
O2- = 1.n
Cl- ; n
Cl- = n
H+ = 2n
H2 = 0,16 mol

&r
Arr; n
O2- = 0,16 /2 = 0,08 mol

Áp dụng định lao lý bảo toàn khối lượng cho phản bội ứng ở đoạn 2:

Moxit = m
Kl + m
O &r
Arr; m
Kl = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam

&r
Arr; trọng lượng hỗn hợp X = 2.1,56 = 3,12 (gam)

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: vào một ly nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, với d mol HCO3-. Lập biểu thức contact giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d D. 2a + 2b = -c - d

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Một hỗn hợp X tất cả 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- với x mol Na+. Trọng lượng chất tan tất cả trong dd X là.

A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: cho 200 ml dd X chứa những ion NH4+, K+, SO42-, Cl- với nồng độ khớp ứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M với a M. Hiểu được dd X được điều chế bằng phương pháp hoà tung 2 muối hạt vào nước. Khối lượng của 2 muối hạt được mang là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Lời giải:

Đáp án: B

0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a &r
Arr; a = 0,1 M &r
Arr; m
Muối.

Bài 4: Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3-(0,05 mol) và SO42- (x mol). Quý hiếm của x là

A. 0,050. B. 0.070. C. 0,030. D. 0,045.

Lời giải:

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích:

n
Cu2+ + n
K+ = n
NO3- + 2n
SO42-

&r
Arr; 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x &r
Arr; x = 0,045 (mol)

Bài 5: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và quý hiếm của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015). C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2n
Mg2+ + n
K+ + (-1)na + xy = 0

&r
Arr; xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án cân xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, bởi ion này tạo thành kết tủa cùng với Mg2+

Bài 6: dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl- ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO42-. Khi cô cạn X nhận được 7,715 gam muối khan. Quý giá của a cùng b thứu tự là

A. 0.05 với 0,05. B. 0,03 cùng 0,02.

C. 0,07 với 0,08. D. 0,018 cùng 0,027.

Lời giải:

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ (1) với (2) &r
Arr; a = 0,03 với b = 0,02

Bài 7: hoàn toàn 10g các thành phần hỗn hợp X gồm Mg cùng Fe bằng dung dịch HCl 2M. Xong thí nghiệm thu được hỗn hợp Y với 5,6 lit khí H2 (đktc). Để kết tủa bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch Y phải vừa đủ 300ml Na
OH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 0,2 lít B. 0,24 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

n
Na+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau phản bội ứng: Na+ và Cl-. Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích mang lại dung chất dịch này ta có: n
Na+ = n
Cl- = 0,6 mol &r
Arr; V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: mang lại hỗn hợp X gồm x mol Fe
S2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

Lời giải:

Đáp án: B

DD sau làm phản ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích đến dd sau phản ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Phương pháp tính p
H

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính p
H: p
H=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- &r
Arr; p
OH &r
Arr; p
H= 14 – p
OH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính p
H của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là n
HCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là n
H2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là n
H+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M &r
Arr; p
H = 0,4

Bài 2: Hoà rã 3,66 gam các thành phần hỗn hợp Na, bố vào nước dư nhận được 800ml hỗn hợp A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính p
H của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

n
H2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và bố lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → Na
OH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y →y → y mol

&r
Arr; x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: Na
OH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: n
OH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M &r
Arr; p
OH = 1 &r
Arr; p
H = 13

Bài 3: phối hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. P
H của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

n
H2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol &r
Arr; CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

&r
Arr; = 10-4 M &r
Arr; p
H = -log(10-4) = 4

Bài 4: đến 15 ml hỗn hợp HNO3 tất cả p
H = 2 trung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 gồm p
H = a. Cực hiếm của a là:

Hướng dẫn:

n
HNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 &r
Arr; n
Ba(OH)2 = 7,5.10-5 mol

&r
Arr; p
OH = 1,8 &r
Arr; p
H = 12,2

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro cùng dung dịch X. Tính p
H của dung dịch X?

Hướng dẫn:

n
H2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol &r
Arr; mol axit H2SO4 bội nghịch ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol &r
Arr; = 0,1 &r
Arr; p
H = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính p
H của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol &r
Arr; = 0,01 &r
Arr; p
H = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa chảy (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA &h
Arr; H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH &h
Arr; B+ + OH-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tung 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính p
H của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu phân phối dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính p
H của dd Y?

Hướng dẫn:

a. n
NH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 &r
Arr; CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O &h
Arr; NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 &r
Arr; x = 4,24.10-4 &r
Arr; p
H = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O &h
Arr; NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 &r
Arr; x = 3,69.10-4 &r
Arr; p
H = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A đựng NH3 0,1M với Na
OH 0,1M. Tính p
H của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

Na
OH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O &h
Arr; NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 &r
Arr; x = 1,75.10-3 &r
Arr; p
OH = 4,76 &r
Arr; p
H = 9,24

Bài 3: Tính p
H của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 &r
Arr; x = 1,34.10-3 &r
Arr; p
OH = 2,87

&r
Arr; p
H = 11,13

Bài 4: Tính p
H của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 &r
Arr; x = 1,68.10-5 &r
Arr; p
OH = 4,77

&r
Arr; p
H = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X bao gồm HCl 0,01 M với CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý hiếm p
H của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 &r
Arr; x = 1,75.10-5 &r
Arr; p
H = 1,99

Bài 6: cho dd hh X tất cả CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Giá trị p
H của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 &r
Arr; x = 1,75.10-5 &r
Arr; p
H = 4,76

c. Việc về trộn loãng, pha trộn dung dịch những chất điện ly để có được p
H định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình làm phản ứng trung hòa - nhân chính

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch dựa vào p
H &r
Arr; coi xét mol axit hay bazơ dư &r
Arr; tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều nhau thu được hỗn hợp A. đem 300 ml hỗn hợp A công dụng với hỗn hợp B gồm Na
OH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để làm sau khi phản ứng xong xuôi thu được dung dịch gồm p
H = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit rất có thể tích cân nhau ta thu được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml hỗn hợp A: n
HCl = 0,03 mol; n
H2SO4 = 0,01 mol; n
HNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là n
H+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B phải dung.

n
NaOH = 0,2x; n
Ba(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

Na
OH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: n
OH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng p
H =1 &r
Arr; dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 &r
Arr; x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm p
H =1 có HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp Na
OH độ đậm đặc a(mol/l) chiếm được 200 ml hỗn hợp A bao gồm p
H = 12.

a. Tính ab. Pha loãng hỗn hợp A bao nhiêu lần nhằm thu được p
H = 11Hướng dẫn:

a. N
H+ = 0,01 mol; n
OH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội phản ứng p
H =12 &r
Arr; dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 &r
Arr; a= 0,08 lít

b. Số mol Na
OH dư : n
OH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng tất cả p
H = 10 &r
Arr; 0,002/(0,2+x) = 0,001 &r
Arr; x = 1,8

Vậy rất cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi hỗn hợp HCl tất cả p
H = 1 với dung dịch HCl p
H = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch tất cả p
H = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: cho 100 ml dd hh bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng Na
OH 0,1M với V ml dd hh có H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd tất cả p
H = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

n
OH- = 0,03 mol; n
H+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn p
H = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M với V ml dd hh tất cả Na
OH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X có p
H = 12. Quý hiếm của V là:

Hướng dẫn:

n
OH- = 0,5.V mol; n
H+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn p
H = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến p
H với p
OH của hỗn hợp ?

A. p
H = lg B. p
H + p
OH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a &h
Arr; p
H = a

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. p
H = 1 B. p
H 1 D. > 2,0M

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: p
H của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: p
H của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cần từng nào gam Na
OH nhằm pha chế 250ml dd bao gồm p
H = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Lời giải:

Đáp án: C

p
OH = 4 &r
Arr; = 10-4 &r
Arr; n
OH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

m
NaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch Na
OH tất cả p
H = 12 buộc phải để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl gồm p
H = một là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Lời giải:

Đáp án: C

n
NaOH = n
HCl = 10-3 mol &r
Arr; VNa

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a
M, nhận được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch bao gồm p
H = 1. Cực hiếm của a với m thứu tự là

A.0,15 với 2,330 B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 với 4,660 D. 0.05 với 3,495

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản ứng th-nc p
H = 1 &r
Arr; H+ dư

H+ + OH- → H2O

n
H+ bđ = 0,08 mol; sau bội nghịch ứng p
H = 1

&r
Arr; n
H+ pư = n
OH- = 0,03 mol &r
Arr; n
Ba(OH)2 = 0,015 mol

&r
Arr; centimet Ba(OH)2 = 0,05M &r
Arr; m
BaSO4 = 3,495g

Bài 8: đến 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tính năng với V ml hỗn hợp Na
OH 0,2 M với KOH 0,29M chiếm được dung dịch tất cả p
H = 2. Giá trị của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Lời giải:

Đáp án: A

Coi 300 ml dung dịch A gồm 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M và 100 ml HCl 0,3M trộn lại với nhau. Vậy: n
H+ = 0,07 mol

Phản ứng của dung dịch A với B là: H+ + OH- → H2O

n
H+ (Pư) = n
OH- = 0,49 . 0,001V &r
Arr; n
H+ (du) = 0,01.(0,3 + 0,001V)

&r
Arr; 0,07 = 0,49.0,001V + 0,01.(0,3 + 0,001V) &r
Arr; V = 134 ml

Bài 9: ba dung dịch axit sau bao gồm cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm p
H của bọn chúng tăng theo sản phẩm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M bao gồm p
H = a với dung dịch HCl 0,1M tất cả p
H = b. Phát biểu và đúng là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Tính p
H của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Lời giải:

Đáp án: C

Ka = x2/(0,2-x) = 1,75.10-5 &r
Arr; x = 1,87.10-3 &r
Arr; p
H = 2,73

Bài 13: mang lại dd hh X gồm HF 0,09M cùng KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm p
H của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Lời giải:

Đáp án: B

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 6,5.10-5 &r
Arr; x = 6,5.10-5 &r
Arr; p
H = 4,2

Bài 14: lúc pha loãng dung dịch axit HCl tất cả p
H = a ta thu được dung dịch mới gồm

A.p
H > a B. p
H = a C. p
H B.10 C.100 D.

Xem thêm:

1000.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 16: Trộn V1 lít dung dịch axit mạnh mẽ (p
H = 5) cùng với V2 lít kiềm mạnh mẽ (p
H = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào dưới đây để nhận được dung dịch gồm p
H = 6

*

Lời giải:

Đáp án: B

Dung dịch sau khoản thời gian trộn p
H = 6 &r
Arr; môi trường axit.

(V1.10-5-V2.10-5)/(V1+V2) = 10-6 &r
Arr; V1/V2 = 11/9

Bài 17: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 tất cả p
H = 3 với V2 lit dung dịch Na
OH gồm p
H = 12 sẽ được dung dịch bao gồm p
H = 11, thì phần trăm V1: V2 có giá trị nào?