Word cho Microsoft 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Trong Word, bạn có thể chọn tất cả văn bản trong tài liệu (Ctrl+A) hoặc chọn văn bản hoặc mục cụ thể trong bảng bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím. Bạn cũng có thể chọn văn bản hoặc mục ở những nơi khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

Bạn đang xem: Cách soạn thảo văn bản nhanh nhất


Chọn tất cả văn bản

Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu.

Nhấn Ctrl+A trên bàn phím để chọn tất cả văn bản trong tài liệu.

Chọn văn bản cụ thể

Bạn cũng có thể chọn một từ, dòng văn bản cụ thể hoặc một hoặc nhiều đoạn văn.

Đặt con trỏ vào trước chữ cái đầu tiên của từ, câu hoặc đoạn văn bạn muốn chọn.

Bấm và giữ trong khi bạn kéo con trỏ để chọn văn bản bạn muốn.

Các cách chọn văn bản khác

Để chọn một từ duy nhất, hãy bấm đúp nhanh vào từ đó.

Để chọn một dòng văn bản, hãy đặt con trỏ của bạn ở đầu dòng, rồi nhấn Shift + mũi tên xuống.

Để chọn một đoạn văn, hãy đặt con trỏ vào đầu đoạn văn, rồi nhấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống.


Chọn văn bản bằng chuột

Chọn văn bản trong phần nội dung của tài liệu


Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

Di chuyển con trỏ sang trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm ba lần.


Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bản bất kỳ

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vùng chọn, nhấn và giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí bất kỳ trong từ.

Một dòng văn bản

Di chuyển con trỏ sang trái của đường cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong câu.

Đoạn văn

Bấm ba lần vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ sang trái của đoạn văn đầu tiên cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, sau đó nhấn và giữ nút chuột trái trong khi kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn đến cuối vùng chọn và sau đó nhấn giữ SHIFT trong khi bấm vào nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ sang trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang bị mờ. Di chuyển con trỏ sang trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ sang trái văn bản cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn bản dọc

Nhấn giữ ALT trong khi kéo con trỏ trên văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ qua viền của khung hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, hàng hoặc cột rồi nhấn giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, hàng hoặc cột không nằm cạnh nhau, hãy bấm vào ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, rồi bấm vào các ô, hàng hoặc cột bổ sung có chứa nội dung bạn muốn chọn.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn bản ở những nơi khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc các mục trong một bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

Chọn một số văn bản hoặc mục trong bảng.

Nhấn giữ CTRL trong khi bạn chọn thêm bất kỳ văn bản hoặc mục bổ sung nào trong bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem tài liệu của bạn ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong nhóm Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề con và văn bản nội dung

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của đoạn văn cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của văn bản cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi kéo lên hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng xem Dàn bài, bấm một lần ở bên trái đoạn văn sẽ chọn toàn bộ đoạn văn thay vì một dòng.

Nếu bạn chọn một đầu đề bao gồm văn bản cấp dưới thu gọn, văn bản đã thu gọn cũng được chọn (mặc dù văn bản không hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa đầu đề — cũng ảnh hưởng đến văn bản đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ bắt đầu đến cuối

Đặt điểm chèn ở đầu từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một từ từ từ kết thúc đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+END.

Một dòng từ đầu đến đầu

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ cuối đoạn văn bản đến phần đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, rồi nhấn CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu cửa sổ đến cuối cửa sổ

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, rồi nhấn ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, một đoạn văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn một đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô bên trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của các ô liền kề

Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím mũi tên thích hợp cho đến khi bạn đã chọn nội dung của tất cả các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG cho đến khi bạn đã chọn được nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng, rồi nhấn ALT+5 trên bàn phím số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn bộ từ

Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ.


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

*

Di chuyển con trỏ sang trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm ba lần.

Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bản bất kỳ

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vùng chọn, nhấn và giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí bất kỳ trong từ.

Một dòng văn bản

Di chuyển con trỏ sang trái của đường cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong câu.

Đoạn văn

Bấm ba lần vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ sang trái của đoạn văn đầu tiên cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, sau đó nhấn và giữ nút chuột trái trong khi kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn đến cuối vùng chọn và sau đó nhấn giữ SHIFT trong khi bấm vào nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ sang trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang bị mờ. Di chuyển con trỏ sang trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ sang trái văn bản cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn bản dọc

Nhấn giữ ALT trong khi kéo con trỏ trên văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ qua viền của khung hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, hàng hoặc cột rồi nhấn giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, hàng hoặc cột không nằm cạnh nhau, hãy bấm vào ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, rồi bấm vào các ô, hàng hoặc cột bổ sung có chứa nội dung bạn muốn chọn.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn bản ở những nơi khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc các mục trong một bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

Chọn một số văn bản hoặc mục trong bảng.

Nhấn giữ CTRL trong khi bạn chọn thêm bất kỳ văn bản hoặc mục bổ sung nào trong bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem tài liệu của bạn ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong nhóm Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề con và văn bản nội dung

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của đoạn văn cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của văn bản cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi kéo lên hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng xem Dàn bài, bấm một lần ở bên trái đoạn văn sẽ chọn toàn bộ đoạn văn thay vì một dòng.

Nếu bạn chọn một đầu đề bao gồm văn bản cấp dưới đã thu gọn, văn bản đã thu gọn cũng được chọn (mặc dù văn bản đó không hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa đầu đề — cũng ảnh hưởng đến văn bản đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ bắt đầu đến cuối

Đặt điểm chèn ở đầu từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một từ từ từ kết thúc đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+END.

Một dòng từ đầu đến đầu

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ cuối đoạn văn bản đến phần đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, rồi nhấn CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu cửa sổ đến cuối cửa sổ

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, rồi nhấn ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, một đoạn văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn một đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô bên trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của các ô liền kề

Nhấn giữ SHIFT trong khi nhấn phím mũi tên thích hợp nhiều lần cho đến khi bạn đã chọn được nội dung của tất cả các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG nhiều lần cho đến khi bạn chọn được nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng, rồi nhấn ALT+5 trên bàn phím số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn bộ từ

Bấm vào Microsoft Office Button

*
, rồi bấm vào Tùy chọn Word.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ.

Dân văn phòng, nhất là hành chính nhân sự, hẳn từng phải gõ lại các tài liệu để gửi lại cho sếp hay đồng nghiệp. Gõ văn bản thật mất thời gian và nhàm chán nếu đó là một tài liệu với hàng nghìn từ, thậm chí là hàng chục trang. Để cya.edu.vn chỉ bạn 2 mẹo gõ văn bản nhanh chóng – không tốn công sức – không cài phần mềm nhé!


Gõ văn bản chỉ với vài cú click chuột bằng Google Docs

Với cách này, mỗi trang văn bản chỉ cần 10s để bạn chuyển toàn bộ chữ thành văn bản Word và mất thêm ít thời gian để định dạng lại. Đồng nghiệp nhất định sẽ trầm trồ khi thấy bạn tan làm sớm cho xem.

Bước 1: Chụp lại các trang tài liệu cần gõ

Mỗi trang tài liệu bạn sẽ chụp 1 ảnh, ảnh chụp càng rõ nét thì độ chính xác của văn bản càng cao.

*

Bước 2: Tải ảnh lên Google Drive

Bạn có thể sử dụng Zalo để gửi ảnh chụp tài liệu từ điện thoại sang máy tính mà không lo giảm chất lượng hình ảnh. Sau đó bạn có thể tải ảnh từ máy tính lên Google Drive.

Hoặc nếu bạn có thể tải trực tiếp ảnh từ điện thoại lên Google Drive nếu bạn đã cài sẵn ứng dụng của Google Drive trong điện thoại.

Bước 3: Mở ảnh trong Google Drive bằng Google Docs

Bước 4: Chỉnh sửa và định dạng lại văn bản

Google Docs đã chuyển hình ảnh sang dạng text, tuy nhiên văn bản vẫn chưa hoàn thiện về mặt định dạng. Nhưng không sao, bạn đã có sẵn text và chỉ cần chỉnh sửa format lại thôi.

Việc của bạn bây giờ chỉ là copy đoạn văn bản này dán vào Word bằng cách nhấp chuột phải -> Paste Special -> Keep Text Only. Cách khác là bạn tải trực tiếp file bằng cách chọn Tệp -> Tải xuống -> Microsoft Word (.docx)

Sau đó bạn chỉ cần chỉnh sửa lại định dạng văn bản theo ý muốn (và sửa lỗi chính tả – nếu có) mà không phải tốn công sức gõ từng từ một.

Nếu cần gõ văn bản gồm nhiều tranh tài liệu thì bạn cũng mở tất cả các ảnh bằng Google Docs là xong. Thật tiện lợi phải không?

Gõ văn bản bằng giọng nói

Vậy nếu bạn phải gõ văn bản là nội dung một cuộc họp, hay một buổi thuyết trình thì sao? Làm sao có thể gõ nhanh văn bản theo tốc độ của người nói mà không bị sót mất thông tin? Hoặc đơn giản là bạn quá lười để gõ lại một văn bản nào đó mà muốn đọc lên và muốn máy tính tự động gõ văn bản theo lời của bạn?

Trong Word phiên bản 365 đã có chức năng gõ văn bản bằng giọng nói. Nhưng nếu bạn không sử dụng phiên bản 365, đừng lo vì Google Docs sẽ hỗ trợ bạn làm điều này và hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Tạo tài liệu mới trong Google Docs

Cách 1: Bạn hãy truy cập vào trang web https://docs.google.com/document/. Chọn Trống (biểu tượng dấu cộng +) để bắt đầu một tài liệu mới.

Cách 2: Chọn Tệp -> Mới -> Tài liệu

Bước 2: Tại tab Công cụ chọn Nhập liệu bằng giọng nói

Bước 3: Chọn ngôn ngữ của văn bản

Biểu tượng micro hiện lên. Đừng quên chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng (ở đây là tiếng Việt).

Bước 4: Nhấn cho phép sử dụng micro

Nhấp vào micro khi đã sẵn sàng nói. Micro màu đỏ là Google Docs đã sẵn sàng rồi đó. Bạn chỉ cần đợi công cụ tuyệt vời này chuyển giọng nói thành văn bản thôi.

Bước 5: Tải nội dung đã gõ văn bản từ Google Docs về máy

Nếu bạn muốn một phiên bản Word của tài liệu này:

Cách 1: Bạn có thể Ctrl + A để chọn toàn bộ văn bản rồi copy về một văn bản trống trong Word

Cách 2: Tải trực tiếp bằng cách chọn Tệp -> Tải xuống -> Microsoft Word (.docx)

Lưu ý

Đôi khi do tạp âm, tiếng ồn, âm lượng giọng nói, v.v… mà nội dung Google Docs gõ văn bản sẽ không chính xác 100%. Dù sao thì máy móc chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể hoàn toàn thay thế cho con người mà đúng không?

Bạn có thể sử dụng tai nghe để lọc bớt tạp âm và thu tiếng tốt hơn. Trong trường hợp văn bản chưa chính xác, bạn hãy xóa từ sai đi và nói lại nhé.

Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ, Bài Viết Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Sắp Tới

Lời kết

Như vậy qua bài viết này, bạn đã nắm được 2 kỹ thuật để gõ văn bản nhanh chóng mà không tốn quá nhiều công sức với Google Docs. Nắm được 2 mẹo này bạn sẽ không phải lo tan làm muộn nữa rồi phải không? cya.edu.vn cũng còn rất nhiều mẹo hay ho khác trong cuốn Thành thạo soạn thảo văn bản Word: Mẹo và các lỗi thường gặp. Rất mong các bạn đón đọc!

Nếu bạn muốn học thêm các kỹ năng về Word nói riêng và kiến thức tin học văn phòng nói chung, đừng ngại liên hệ với cya.edu.vn theo thông tin liên hệ dưới đây để được tư vấn tận tình nhất về các khóa học ôn thi MOS và và các khóa AZ từ cơ bản tới nâng cao và ứng dụng.

Thông tin liên hệ

Trung tâm tin học văn phòng MOS – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Đại học Ngoại Thương