Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

100 Đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2022-2023 mới nhất | Global Success, Family and Friends, Explore Our World

Bộ 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học tập 2022 - 2023 bắt đầu nhất vừa đủ cả tía sách Global Success, Family và Friends, Explore Our World gồm những đề thi học kì học kì 1 cùng Học kì 2 tất cả đáp án chi tiết, cực ngay cạnh đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 3


Mục lục Đề thi giờ Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)


- Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1

Lưu trữ: Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 sách cũ

- Tải cỗ đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1:

Tải xuống

- Tải bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2:

Tải xuống

Mục lục Đề soát sổ Tiếng Anh 3

(mới) Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2022 (60 đề)


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang lại CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT


a.H__L__ __: _________________________________

b.G__ __D__Y__: _____________________________

c.__IN__: ____________________________________

d.H__ __ OL__: _______________________________

e.N__ C__: ___________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.SEY: _________________________________________________

b.LUBE: _______________________________________________

c.XSI: _________________________________________________

d.THERFA: _____________________________________________

e.ESE: _________________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.Hello. __________ Phong. What __________ your __________?

b.Hi, Phong. __________ name __________ Nga. Nice __________ __________ you.

c.How __________ you __________ __________ name?

d.__________ N – G – A, Nga.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How vị you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. Four B. Two C. Ten D. Six E. Five

II.

A. H__L__ __: ___Hello: Xin chào

B. G__ __D__Y__: ___Goodbye: Tam biệt

C. __IN__: ______Fine: Tốt/ ổn

D. H__ __ OL__: __How old: bao nhiêu tuổi

E. N__ C__: ____Nice: tốt/ thú vị

III.

A. SEY: ___________________YES__________________________

B. LUBE: _________________BLUE_________________________

C. XSI: ____________________SIX__________________________

D. THERFA: ________________FATHER_______________________

E. ESE: ____________________SEE___________________

IV.

A. Hello. I’m Phong. What is your name?

B. Hi, Phong. My name is Nga. Nice to meet you.

C. How vị you spell your name?

D. It’s N – G – A, Nga.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Lựa chọn từ không giống loại

1. name she he they

2. classroom libraryit book

3. small
It’sbignew

4. bookthat pen pencil

5. myyourbrotherhis

II. Chọn lời giải đúng

1. How _________ you?

A. Am
B. Is
C. Are
D. It

2. Good bye. _________ you later.

A. What
B. See
C. How
D. Are

3. ____________ it a pen?

A. Is
B. See
C. Am
D. Bye

4. It is ___________ table.

A. Is
B. A
C. An
D. You


5. __________. I am Linda

A. Hello
B. Bye
C. It
D. You

6. How _________ she?

A. Am
B. Is
C. Are
D. It

7. Hello. Nice khổng lồ ______ you.

A. What
B. See
C. How
D. Are

8. It ________ a dog.

A. Is
B. See
C. Am
D. Not

9. It is ___________ apple.

A. Is
B. An
C. A
D. She

10. __________. I am Linda.

A. Hi
B. Fine
C. Yes
D. No

III. Bố trí những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2. I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3. your/ please/ book/ open.

___________________________________

4. in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5. this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Lựa chọn từ khác loại

1. Name 2. It 3. It’s 4. That 5. Brother

II. Chọn giải đáp đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Thu xếp những từ sau đây thành câu trả chỉnh.

1. My name is Ricky.

2. I’m fine, thank you.

3. mở cửa your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Giữa kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Mother B. Teacher C. Father D. Brother

2. A. Family B. Father C. Mother D. Sister

3. A. Bathroom B. House C. Kitchen D. Bedroom

4. A. Classroom B. Dining room C. Kitchen D. Living room

5. A. Pond B. Yard C. Fence D. Mirror

II. Read & match.

1. Who’s that?a. Yes, there is one
2. Where’s the cat?b. It is near the TV
3. Are there any tables in the kitchen?c. No, there isn’t
4. Is there a pond in his garden?d. Yes, he does
5. Does Alan have a robot?e. That’s my mother

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

III. Choose the correct words to lớn complete the sentences.

1. Be quiet, ..............

A. His B. Is C. This D. Please

2. A: Is that ............ Pen? – B: No, it is not.

A. You B. Your C. My D. Me

3. There are six chairs ...... My living room

A. At B. Next C. In D. Out of

4. Goodbye. See you ............

A. Behind B. Later C. Before D. Morning

5. This is my .............. Her name is Mary.

A. Sister B. Brother C. Father D. Grandfther

IV. Complete the paragraph.

bathroom house There They small bedrooms

This is my (1) ________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)__________ và a garden in it. There is a (3)_____________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, & a bookcase. (5)_________ is a big poster on the wall. Look! I have three balls. (6)_______ are under the bed.

V. Look at the picture and the letters. Write the words.

*

*

VI. Read the passage và write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows & a door. There is a table, six sofas & two chairs. There is a lamp on the table và a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan hâm mộ and a clock on the wall.

Yes
No
1. This is the living room.
2. There are two windows.
3. There is a sofa.
4. The lamp is on the table.
5. The fan is above the wall.

ĐÁP ÁN

I.

1. B2. A3. B4. A5. D

II.

1 - e2 - b3 - a4 - c5 - d

III.

1. D2. B3. C4. B5. A

IV.

1. House2. Bedrooms3. Bathroom4. There5. They

V.

fencebathroom
planecupboard

VI.

1. Yes2. No3. No4. Yes5. No

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Mèo B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in domain authority Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

Cities
Weather
Ha Noi
Hue
Da Nang
Ho chi Minh city

IV. Look và reorder the words.

*

*

*

V. Look and read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.

Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys và girls

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

III.

Cities
Weather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho đưa ra Minh citySunny

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

V.

1. X2. V3. X4. X

VI.

1. B2. A3. C4. C

- Tải cỗ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1:

Tải xuống

- Tải bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2:

Tải xuống

1. A. MaiB. NgaC. HiD. Hoa
2. A. HowB. WhatC. PeterD. Who
3. A. MyB. NameC. YourD. His
4. A. LindaB. MeetC. TonyD. Peter
5. A. AmB. IsC. SpellD. Are

II. Chọn đáp án đúng.

1. How _________ you?

A. Am

B. Is

C. Are

D. It

2. Good bye. ______ you later.

A. What

B. See

C. How

D. Are

3. __________. I am Linda

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

4. Good bye. See you __________.

A. Later

B. Late

C. How

D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello

B. Good-bye

C. What

D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. He

B. She

C. That

D. Dog

7. How are you?

A. I’m fine, thanks

B. Yes, please

C. I’m nine years old

8. How …………are you?

A. Year

B. Old

C. Do

D. Name

9. Hi. My name ……Nam.

A. Is

B. Are

C. Am

D. And

10.How are….?

A. Your

B. You

C. She

D. He

III. Read và match.

1. HelloA. Are you?
2. Hi,B. Thanks.
3. HowC. I’m Nam
4. I’m fine,D. To meet you.
5. NiceE. Mai. I’m Quan.

IV. Reorder the word to lớn make complete sentences.

1. Am/hello/Trang/I

…………………………………………………………………………………

2. You/ meet/ nice/ to

…………………………………………………………………………………

3. Thanks/ fine/ I’m

…………………………………………………………………………………

4. You/ how/ are/ ?/

……………………………………………………………………………………

5. Name/ my/ Phong/ is

……………………………………………………………………………..

V. Read and tick True or False.

Hello. My name is Nam. I’m eight years old. I’m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primaryschool. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter isseven & Linda is nine. They’re my friend too.

1. Nam giới is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old

5. Peter & Linda are Nam’s friend

Đáp ánđề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3

I. Search từ khác loại

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – B; 5 – C

II. Chọn đáp án đúng.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – A; 5 – D; 6 – C; 7 – A; 8 – B; 9 – A; 10 – B

III. Read and match.

1 – E; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – D

IV. Reorder the word lớn make complete sentences.

1 – Hello, I am Trang.

2 – Nice to lớn meet you.

3 – I’m fine, thanks.

4 – How are you?

5 – My name is Phong.

V. Read and tick True or False.

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – F; 5 – T

Đề thi cuối kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

I.Chọn từ không giống loại

1.nameshehethey
2.classroomlibraryitbook
3.smallIt’sbignew
4.bookthatpenpencil
5.myyourbrotherhis

II. Chọn giải đáp đúng

1. How _________ you?

A. Am

B. Is

C. Are

D. It

2. Good bye. _________ you later.

A. What

B. See

C. How

D. Are

3……….. It a pen?

A. Is

B. See

C. Am

D. Bye

4. It is ___________ table.

A. Is

B. A

C. An

D. You

5. __________. I am Linda

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

6. How _________ she?

A. Am

B. Is

C. Are

D. It

7. Hello. Nice to lớn ______ you.

A. What

B. See

C. How

D. Are

8. It ________ a dog.

A. Is

B. See

C. Am

D. Bye

9. It is ___________ apple.

A. Is

B. A

C. An

D. You

10. __________. I am Linda.

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

III. Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1. Name’s / Li Li/ my.

…………………………………

2. I’m/ thank/ you/ fine.

…………………., ……………

3. Your/ please/ book/ open.

…………………………………

4. In/ may/ out/ I/ ?

…………………………………

5. This/ school/ my/ is.

…………………………………

Đáp ánĐề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

I.Chọn từ khác loại

1. Name 2. It 3. It’s 4. That 5. Brother

II. Chọn câu trả lời đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1. My name is Li Li.

2. I’m fine, thank you.

3. Xuất hiện your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school?

Đề thi môn giờ đồng hồ Anh 3 học kì 1năm học 2014 – 2015

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My ………. Is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ………name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen. B. It’s a pencil. C. It’s a rubber.

4. How vị you ……. Your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6. What is this?

a. It’s a book. B. It’s a computer. C. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một trong những chữ mẫu để tạo thành thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối phần đa từ giờ Việt sinh sống cột A tương xứng với phần đông từ giờ đồng hồ anh sinh sống cột B (2 điểm).

AB
1) cây viết mựca/ apple
2) quả táob/ pencil
3) cây viết chìc/ pen
4) đồ chuốt viết chìd/ School bag
5) loại cặpe/ rubber
6) cây thước kẻf/ book
7) viên tẩyg/ Pencil sharpener
8) quyển sáchh/ ruler

IV. Sắp xếp những từ thành câu trả chỉnh. (2 điểm)

1. Fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> …………………………………..

2. Do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> …………………………………….

3. Mai/ am/ I/ .

=> …………………………………….

4. Are/ How/ you /?

=> …………………………………….

V. Vấn đáp câu hỏi: (1điểm)

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

Đáp án Đề thi học kì 1 môn giờ Anh 3năm 2014 – 2015

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất. (4 điểm) mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành thành một từ trả chỉnh: (1điểm) mỗi câu đúng 0,25đ.

a. Computer b. Library

c. Pencil d. Friend

III. Nối hầu như từ giờ đồng hồ việt làm việc cột A tương xứng với đều từ tiếng anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm) mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

IV. Bố trí thành câu trả chỉnh. (2 điểm) từng câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How vị you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

V. Vấn đáp câu hỏi: (1điểm) từng câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anhsố 1

I. Lựa chọn từ khác loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu trả lời đúng vào ngoặc, kế tiếp viết vào nơi trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Bố trí những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

1. Is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. Cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. A/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. Name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. Is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. Book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. Is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

Đáp ánĐề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Anhsố 1

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1số 2

I. Find the odd one out.

1. A. HowB. WhatC. Peter
2. A. MyB. NameC. Your
3. A. LindaB. MeetC. Tony
4. A. AmB. IsC. Spell
5. A. HowB. HelloC. Hi

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. My/ is/ name/ Nam./

2. Your/ what/ name/ is/ ?/

3. Later/ you/ Bye./ see/.

4. You/ are/ how/ ?/

5. Am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. Do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. Am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.
2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice to lớn meet you, too.
5. Nice lớn meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How bởi vì you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp ánĐề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1số 2

I. 1. Peter; 2. Name; 3. Meet; 4. Spell; 5. How

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How vì chưng you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi tiếng Anh học tập kì 1 lớp 3số 3

I. Reorder the letters khổng lồ have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order lớn make correct sentence.

1. Is/ my/ This/ friend./ new/

2. Are/ How/ Linda?/ you,/

3. Is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. Spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp ánĐề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 3số 3

I. 1. School; 2. Library; 3. Name; 4. Spell; 5. What; 6. Class; 7. Take; 8. Dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How vày you spell your name?

III. 1. Yes; 2. It isn’t/ it is not.; 3. Is ;4. Is

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Chọn từ khác loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu vấn đáp đúng vào ngoặc, tiếp nối viết vào nơi trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Thu xếp những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

1. Is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. Cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. A/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. Name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. Is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. Book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. Is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 số 2

I. Find the odd one out.

1. A. HowB. WhatC. Peter
2. A. MyB. NameC. Your
3. A. LindaB. MeetC. Tony
4. A. AmB. IsC. Spell
5. A. HowB. HelloC. Hi

II. Reorder the words to lớn make correct sentences.

1. My/ is/ name/ Nam./

2. Your/ what/ name/ is/ ?/

3. Later/ you/ Bye./ see/.

4. You/ are/ how/ ?/

5. Am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. Do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. Am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.
2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice lớn meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How bởi you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________
Đáp án Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 số 2

I. 1. Peter; 2. Name; 3. Meet; 4. Spell; 5. How

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How do you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 1 lớp 3 số 3

I. Reorder the letters khổng lồ have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to lớn make correct sentence.

1. Is/ my/ This/ friend./ new/

2. Are/ How/ Linda?/ you,/

3. Is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. Spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 số 3

I. 1. School; 2. Library; 3. Name; 4. Spell; 5. What; 6. Class; 7. Take; 8. Dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How vì chưng you spell your name?

III. 1. Yes; 2. It isn’t/ it is not.; 3. Is ;4. Is

Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

A. LISTENING.

Part 1: Listen and match.

Ví dụ: 0 → B

*

Part 2: Listen and number.

*
*

B. READING và WRITING

Part 1: Look & circle the best answer.

*

Part 2: Look & fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

*

Part 3: Re-order the words lớn make the sentences.

1. Your / Close / , please. / book

→…………………………………………………….

2. Her / What / name ? / is

→…………………………………………………….

3. You / much. / Thank / very

→…………………………………………………….

4. Bởi / How / spell / you/ name? / your

→…………………………………………………….

Part 4: Look & choose the best answer.

Ví dụ: .

*

0. I play_________

A. Basketball

B. Badminton

C. Chess

1. These are my_________________

*

A. Notebooks

B. Pencil cases

C. Rulers

2. I play ____________________

*

A. Table tennis

B. Football

C. Chess

3. Bởi vì you like____________?

*

A. Hide-and-seek

B. Skating

C. Skipping

4. I’m_________________ years old.

*

A. Ten

B. Eight

C. Six

Part 5: Match each question with a suitable answer.

AKết quảB
1. How are you?a. My name is Peter
2. What’s your name?b. I’m eight years old.
3. How old are you?c. I play chess
4. What vì chưng you bởi vì at break time?d. I’m fine. Thank you.

Part 6: Read và complete the paragraph with the suitable word.

nine – name – school – is

Hello. My (1)_____________ is Nga. I’m (2)______________years old. I’m in class 3A. This is my (3)_____________. It’s big. It has ten classrooms, a gym, a library & a computer room. It (4) _____________ very beautiful.

Đáp án đề thi

A. Listening

Part 1: Listen and draw the lines.

Key:

1. A

2. D

3. E

4. C

Part 2: Listen and number.

1. B

2. A

3. D

4. C

B. Reading & writing

Part 1: Look và circle the best answer.

1. Pen

2. Library

3. Football

4. Nine

Part 2 : Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

1. Close your book, please.

2. What is her name?.

3. Thank you very much.

4. How vì you spell your name?

Part 3: Re-order the words to make the sentences.

1. Openyour book, please!

2. These are my pencils.

3. My school is big.

4. I like badminton.

Part 4: Look và choose the best answer.

1. B

2. A

3. C

4. B

Part 5: Match each question with a suitable answer.

1. E

2. A

3. B

4. D

Part 6: Read và complete the paragraph with the suitable word.

1. Name

2. Nine

3. School

4. Is

Đề bình chọn học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My ………. Is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ………name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen. B. It’s a pencil. C. It’s a rubber.

4. How vày you ……. Your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6.What is this?

a. It’s a book. B. It’s a computer. C. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành thành một từ trả chỉnh: (1 điểm)

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối hầu như từ giờ đồng hồ Việt ngơi nghỉ cột A tương xứng với phần lớn từ giờ đồng hồ anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm).

AB
1) cây viết mựca/ apple
2) quả táob/ pencil
3) cây viết chìc/ pen
4) vật chuốt viết chìd/ School bag
5) cái cặpe/ rubber
6) cây thước kẻf/ book
7) viên tẩyg/ Pencil sharpener
8) quyển sáchh/ ruler

IV. Chuẩn bị xếp các từ thành câu trả chỉnh. (2 điểm)

1. Fine. /Thank / I / you / am.

=> …………………………………..

2. Do/ spell / name / how / your / you?

=> …………………………………….

3. Mai / am / I / .

=> …………………………………….

4. Are / How / you /?

=> …………………………………….

V. Vấn đáp câu hỏi: (1điểm)

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

Đáp án:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Tên Các Loài Cá Nước Mặn - Danh Sách Các Loài Cá Biển

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một chữ mẫu để tạo nên thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. Friend

III. Nối hầu hết từ giờ việt ngơi nghỉ cột A phù hợp với đông đảo từ giờ anh sống cột B (2 điểm)