*

*
Tin tức/(Trường tiểu học tập Lương Phong 2)/TIN CHUYÊN MÔN/

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu3.1.

Bạn đang xem: Một số được viết bằng 2006 chữ số 7

An hỏi Bình: “Bây giờ là mấy giờ”. Bình đáp: “Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến hiện nay bằng 01/05 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Hỏi hiện nay là mấy giờ?Đáp án: 4 Giải:“Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến hiện nay bằng 1 tháng 5 thời gian từ hiện nay đến không còn ngày” có nghĩa là thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến hiện nay bằng 1/6 ngày
Bây giờ đồng hồ là: 24 : 6 = 4 (giờ)


3.2. bố số bao gồm tổng là 62,2. Tổng của số vật dụng nhất và số máy hai là 53,15. Số thứ bố kém số thiết bị nhất là 6,85. Search số đồ vật hai.Đáp án: 37,253.3. Điền số tương thích vào vị trí chấm: 4 hm 2m = …Đáp án: 0,4023.4. lúc viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số cùng bên đề xuất hai chữ số ta được một vài lớn tốt nhất có 5 chữ số khác biệt chia hết mang đến 5 cùng 9. Tra cứu số có 5 chữ số khác nhau đó.Đáp án: 75960 Giải:Vì là số lớn số 1 có 5 chữ số khác biệt chia hết đến 5 với 9 đề xuất số đó phải tất cả chữ số tận thuộc là 0Ta có: 5 + 9 + 0 = 13Nếu chữ số hàng chục nghìn là 8 thì: 8 + 13 = 22. Suy ra: Chữ số hàng chục là chữ số 5 (loại vì chưng trùng cùng với chữ số 5 sinh sống hàng nghìn)Suy ra: Chữ số hàng chục nghìn là 7Suy ra: Chữ số hàng chục là 6Số cần tìm là: 75960

3.5. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 9dm2cm, chiều rộng nhát chiều dài 21cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?Đáp án: 3,263.6. Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 18m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.Đáp án: 2163.7. kiếm tìm số nhỏ tuổi nhất biết số đó phân chia hết đến 4 cùng 9 nhưng chia cho 5 dư 2.Đáp án: 112323.8. kiếm tìm số có tía chữ số có chữ số hàng trăm là 7, biết số đó chia cho 2 dư 1, chia 5 dư 3 nhưng phân tách hết đến 9.Đáp án: 8733.9. Tổng bố số là 588. Sau thời điểm chuyển từ số vật dụng nhất lịch sự số thiết bị hai 24 đối chọi vị, quý phái số thứ ba 36 đơn vị chức năng và gửi từ số thứ hai sang số thứ tía 20 đơn vị chức năng thì số lắp thêm nhất bởi 2/5 số vật dụng hai và bằng 2/7 số sản phẩm ba. Tìm kiếm số thiết bị hai.Đáp án: 206 Giải: lúc chuyển một số đơn vị giữa các số thì tổng vẫn ko đổi
Theo bài ra ta bao gồm sơ đồ:Số vật dụng nhất: !-----!-----!Số đồ vật hai: !-----!-----!-----!-----!-----!Số sản phẩm công nghệ ba: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!Tổng số phần bằng nhau giữa những số là: 2 + 5 + 7 = 14 (phần) Số thiết bị hai là: 588 : 14 x 5 - 24 + đôi mươi = 206

3.10. Tổng nhị số là 28,12. Nếu vội vàng số sản phẩm hai lên gấp đôi và không thay đổi số vật dụng nhất thì tổng nhì số lúc này là 36,52. Tìm kiếm số lắp thêm nhất.Đáp án: 19,723.11. Tổng của 124,2 với 27,91 rộng hiệu của chúng là bao nhiêu?Đáp án: 55,823.12. Viết số phù hợp vào nơi chấm: 8 ha 5m2.Đáp án: 80005


Bài thi số 3: 12 con giáp3.1. Biết 10,4 lít dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu như lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?Đáp án: 143.2. gồm bao nhiêu số có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng đối chọi vị của những số đó là 8?Đáp án: 903.3. Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = … yến.Đáp án: 519,53.4. nhị kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc. Người ta xuất ngơi nghỉ kho A đi 15 tạ thóc với nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bằng 2/3 số thóc kho B. Hỏi lúc đầu kho A bao gồm bao nhiêu tạ thóc?Đáp án: 1773.5. Hiệu 29,72 - 1,794 là …Đáp án: 27,9263.6. Hiệu thân số thứ bố và số thứ hai là 128. Biết số trang bị nhất vội vàng 1,5 lần số thứ hai với bằng 50% số sản phẩm công nghệ ba. Tra cứu số trang bị hai.Đáp án: 64 Giải: Ta có: 1,5 lần = 3/2 Theo bài xích ra ta bao gồm sơ đồ:Số máy nhất: !-----!-----!-----!Số trang bị hai: !-----!-----!Số máy ba: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!Hiệu số phần đều nhau giữa số thứ bố và số máy hai là: 6 - 2 = 4 (phần) Số vật dụng hai là: 128 : 4 x 2 = 64 3.7. Một ô tô chở được 4,75 tấn hàng, mỗi bao hàng khối lượng 50kg. Hỏi xe ô tô chở được từng nào bao hàng?Đáp án: 953.8. một trong những được viết bằng 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được một số trong những chia hết cho 35?Đáp án: 28 Giải:Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Suy ra: Số đang cho chia hết mang đến 7 Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: ví như số bắt buộc tìm phân tách hết mang lại 5 thì sẽ phân tách hết mang đến 35Để phân chia hết đến 5 thì chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 5Vì chữ số tận cùng của số đã cho là 7 nên yêu cầu thêm vào số sẽ cho một trong những chia hết đến 7 bao gồm hàng đơn vị bằng 3 hoặc bằng 8Số nhỏ bé nhất phân tách hết mang đến 7 có chữ số tận thuộc là 3 hoặc 8 là số: 7 x 4 = 28Vậy: yêu cầu thêm vào số đó 28 đơn vị để được số phân tách hết mang đến 35 3.9. một trong những được viết bằng 2006 chữ số 7. Hỏi phải thêm vào đó vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được một số trong những chia hết mang lại 63?Đáp án: 7 Giải:Một số được viết bằng 2006 chữ số 7. Suy ra: Số sẽ cho chia hết mang lại 7 Ta có: 7 x 9 = 63. Suy ra: nếu số cần tìm phân tách hết mang đến 9 thì sẽ phân chia hết đến 63Tổng những chữ số của số đã cho là: 2006 x 7 = 14042Ta có: 1 + 4 + 0 + 4 + 2 = 11. Số 14042 gồm tổng những chữ số là 11, nếu bao gồm thêm 7 đơn vị thì được tổng là 18 chia hết mang đến 9 Vậy: yêu cầu thêm vào số đó 7 đơn vị chức năng để được số phân chia hết cho tất cả 7 cùng 9 (chia hết mang lại 63) 3.10. Tích 2 x 12 x 22 x … x 92 tất cả tận cùng là chữ số …Đáp án: 43.11. tìm số tự nhiên a lớn nhất, sao cho 4 x a 3.12. Tính: 56,24 + 75,06 x 4,8 - 6,15 x 13,6 = …Đáp án: 332,8883.13. Tổng của 2,75 với 0,7 là …Đáp án: 3,453.14. Tổng của 21,7; 1,29 với 3,325 là …Đáp án: 26,3153.15. Tổng tía số là 780. Số máy hai vội rưỡi số máy nhất, số thứ bố bằng 5/2 số trang bị nhất. Tra cứu số lắp thêm ba.Đáp án: 390 Giải:Ta có: vội vàng rưỡi = 3/2 Theo bài bác ra ta tất cả sơ đồ:Số vật dụng nhất: !-----!-----!Số sản phẩm công nghệ hai: !-----!-----!-----!Số sản phẩm ba: !-----!-----!-----!-----!-----!Tổng số phần đều nhau là: 2 + 3 + 5= 10 (phần) Số thứ cha là: 780 : 10 x 5 = 390 3.16. tổng số đo chiều lâu năm của cha tấm vải là 224m. Nếu giảm 3/7 tấm vải sản phẩm nhất,1/5 tấm vải vật dụng hai cùng 2/5 tấm vải vóc thứ ba thì phần sót lại của bố tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải vật dụng nhất?Đáp án: 84Giải:Tấm vải đầu tiên còn lại: 1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải) Tấm vải lắp thêm hai còn lại: 1 - 01/05 = 4/5 (tấm vải)Tấm vải thứ cha còn lại: 1 - 2/5 = 3/5(tấm vải)Theo bài bác ra ta có: 4/7 tấm vải trước tiên = 4/5 tấm vải thứ hai = 3/5 tấm vải thiết bị ba12/21 tấm vải trước tiên = 12/15 tấm vải trang bị hai = 12/20 tấm vải sản phẩm ba
Tổng số phần đều nhau là: 21 + 15 + trăng tròn = 56 (phần)Chiều dài tấm vải trước tiên là: 224 : 56 x 21 = 84 (m) 3.17. Trên bạn dạng đồ có tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hỏi trên thực tiễn diện tích của mảnh khu đất đó là bao nhiêu héc-ta?Đáp án: 0,27Giải:Chiều dài thực tế là: 4 x 1500 = 6000cm
Chiều rộng thực tế là: 3 x 1500 = 4500cm
Diện tích mảnh khu đất đó là: 6000 x 4500 = 27000000 (cm2) Đổi 27000000cm2= 0,27ha 3.18. Trung bình cùng của bố số là 14. Số lắp thêm nhất là 12,8; số lắp thêm hai là 4,74. Search số sản phẩm ba.Đáp án: 24,463.19. Viết số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất trong các số chỉ bao gồm có những chữ số 7 và phân tách hết đến 9.Đáp án: 777777777 Giải:9 x 7 = 63 (chia hết mang lại 9) 3.20. Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi máy hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi lắp thêm nhất. Vòi trang bị ba gỡ hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ nước đã có nước, người ta mở đồng thời 3 vòi thì sau … giờ hồ đã đầy nước? (Nhập công dụng dưới dạng phân số buổi tối giản).Đáp án: 36/55

vị 7 ⋮ 7 phải 7 x 111....1 ( 2006 tiên phong hàng đầu ) ⋮ 7 ( vày ta có tính chất nếu a ⋮ c thì a nhân b ⋮ c )

Tổng những chữ số của số đã cho là :

7 x 2006 = 14042

Ta tất cả : 1 + 4 + 0+ 4 +2 = 11 : 9 dư 2 phải 14042 : 9 dư 2

Để số đã cho vừa chia hết đến 9, vừa phân chia hết mang đến 7 thì số kia phải cộng thêm 7 đơn vị nữa. ( vì chưng 14042 : 9 dư 2 buộc phải 14042 + 7 ⋮ 9 cơ mà 14042 ⋮ 7 với 7 là số nhỏ dại nhất có thể . )

Vậyphải cộng thêm vào số đó tối thiểu 7 đơn vị chức năng để số đó chia hết mang lại 63


Hãy góp mọi người biết câu vấn đáp này nỗ lực nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
Gửi
Hủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Chưa có nhómTrả lời78

Cảm ơn

35


*

Đáp án:

Vì 63 = 7 x 9 đề xuất số đó phải chia hết mang đến 7 cùng 9.

Số đã cho là : 777....7 ( 2006 số 7 )

= 7 x 111....1 ( 2006 tiên phong hàng đầu )

vì chưng 7 ⋮ 7 nên 7 x 111....1 ( 2006 hàng đầu ) ⋮ 7 ( bởi vì ta có đặc điểm nếu a ⋮ c thì a nhân b ⋮ c )

Tổng những chữ số của số đã chỉ ra rằng :

7 x 2006 = 14042

Ta tất cả : 1 + 4 + 0+ 4 +2 = 11 : 9 dư 2 buộc phải 14042 : 9 dư 2

Để số đã đến vừa phân tách hết cho 9, vừa chia hết cho 7 thì số đó phải cộng thêm 7 đơn vị chức năng nữa. ( bởi 14042 : 9 dư 2 đề xuất 14042 + 7 ⋮ 9 nhưng 14042 ⋮ 7 cùng 7 là số bé dại nhất rất có thể . )

Vậyphải thêm vào đó vào số đó tối thiểu 7 đơn vị để số đó phân tách hết mang đến 63


Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này rứa nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

Gửi
Hủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, nai lưng Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Khả Năng Đặc Biệt Của 3 Lá Bài Thần Linh Yugioh, Thông Tin Về 3 Lá Bài Thần Linh Yugioh


Giấy phép tùy chỉnh mạng xóm hội bên trên mạng số 331/GP-BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.