Giải bài tập trang 6 bài 1 đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về sự phân một số loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: bao hàm oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể công dụng được với...

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 6 sách giáo khoa hóa học 9


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có hồ hết oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) rất nhiều oxit tác dụng với nước là Ca
O với SO3

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) phần đông oxit chức năng với axit clohiđric là Ca
O cùng Fe2O3:

Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

c) đầy đủ oxit chức năng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + Na
OH → Na
HSO4

SO3 + 2Na
OH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có rất nhiều chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất tất cả thể công dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất công dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 với K2O; CO2 với KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ đông đảo chất: canxi oxit, diêm sinh ddioxit, cacbon ddioxit, sulfur trioxit, kẽm oxit, em nên chọn chất thích hợp điền vào các sơ thứ phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ đồ vật phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + Zn
O → Zn
SO4 + H2O

b) 2Na
OH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + Ca
O → Ca(OH)2

e) Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho phần đông oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, Ca
O, Cu
O. Hãy chọn những chất đã cho chức năng được với

a) Nước, sản xuất thành hỗn hợp axit

b) Nước, tạo ra thành dung dịch bazơ

c) dung dịch axit, sinh sản thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ, tạo nên thành muối với nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) những chất chức năng với nước tạo ra thành dung dịch axit là CO2 cùng SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) đa số chất chức năng với nước tạo thành hỗn hợp bazơ là Na2O với Ca
O:

Na2O + H2O → 2Na
OH

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

c) hầu hết chất tính năng với hỗn hợp axit sản xuất thành muối và nước là: Na2O, Ca
O, Cu
O:

Na2O + 2HCl → 2Na
Cl + H2O

Ca
O + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

d) số đông chất chức năng với dung dịch bazơ sản xuất thành muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + Ca
CO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + Ca
SO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2 làm nỗ lực nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? trình bày cách có tác dụng và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí đi sang 1 dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc Na
OH,... Khí CO2 bị hấp thụ hết do tất cả phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + Ca
CO3

 Khí thoát thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Bài giải:

Tính số mol: n
Cu
O = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản nghịch ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau bội nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau bội phản ứng bao gồm hai chất tan là H2SO4 và Cu
SO4 còn dư.

Khối lượng hỗn hợp = m Cu
O + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_Cu
SO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, Cu
SO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = đôi mươi - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%

Giải Hoá học tập 9 bài 1: đặc điểm hóa học của oxit - Khái quát về việc phân loại oxit là tài liệu vô cùng hữu dụng giúp những em học viên lớp 9 gồm thêm nhiều nhắc nhở tham khảo để giải các thắc mắc trang 6 chương 1 được lập cập và thuận lợi hơn.


Giải Hóa 9 bài bác 1 được trình diễn rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học tập sinh nhanh lẹ biết biện pháp làm bài, mặt khác là bốn liệu có lợi giúp giáo viên tiện lợi trong việc hướng dẫn học viên học tập. Vậy sau đó là nội dung cụ thể Giải bài xích tập Hóa 9 bài 1, mời chúng ta cùng tải tại đây.


Giải Hóa 9 bài 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit

Lý thuyết Hoá học 9 bài bác 1Giải bài xích tập Hóa 9 bài bác 1

Lý thuyết Hoá học tập 9 bài xích 1

1. đặc điểm hóa học tập của Oxit bazơ

a. Khái niệm: hay là oxit của kim loại khớp ứng với một bazơ

Ví dụ: Na2O tương ứng với bazơ Na
OH

Cu2O tương xứng với bazơ Cu(OH)2

b. Phân loại:

Oxit bazơ tan: Na2O, K2O, Ba
O, Ca
O,…

Oxit bazơ không tan: Cu
O, Fe2O3, Mg
O,…

c. Tính chất hóa học tập của Oxit bazơ

- Oxit bazơ chức năng với nước H2O

Một số Oxit bazơ chức năng với nước chế tạo thành dung dịch bazơ (kiềm)

Phương trình phản bội ứng: Oxit bazơ + H2O → Bazơ

Ví dụ:

Ba
O (r) + H2O (dd) → Ba(OH)2

Ba
O + H2O (dd) → Ba(OH)2

Một số oxit bazơ khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, Sr
O,…

Oxit bazơ công dụng với Axit

Oxit bazơ chức năng với axit tạo ra thành muối và nước

Phương trình bội phản ứng: Oxit bazơ + Axit → muối + H2O

Ví dụ:

Cu
O(r) + HCl(dd) → Cu
Cl2(dd) + H2O

Ba
O + 2HCl → Ba
Cl2 + H2O

- Oxit bazơ công dụng với Oxit axit

Một số oxit bazơ (là phần nhiều oxit bazơ rã trong nước) công dụng với oxit axit chế tạo thành muối


Phương trình phản nghịch ứng: Oxit bazơ + Oxit axit → Muối

Ví dụ:

Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Ba
O + CO2 → Ba
CO3

2. đặc điểm hóa học tập của Oxit axit

a. Khái niệm: hay là oxit của phi kim tương ứng với một axit

Ví dụ: SO3 tương xứng với bazơ H2SO4

b. đặc thù hóa học tập của Oxit axit

- Oxit axit tính năng với nước H2O

Nhiều Oxit axit tính năng với nước tạo thành hỗn hợp axit

Phương trình bội phản ứng: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ:

SO3(k) + H2O(dd) → H2SO4 (dd)

N2O5 + H2O(dd) → 2HNO3

- Oxit axit chức năng với Bazơ

Oxit axit tác dụng với bazơ sản xuất thành muối và nước

Phương trình bội nghịch ứng: Oxit axit + Bazơ → muối hạt + H2O

Ví dụ:

SO3 + Ca(OH)2 → Ca
SO4 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3 + H2O

- Oxit axit tính năng với Oxit bazơ

Một số oxit bazơ (là các oxit bazơ tung trong nước) tính năng với oxit axit chế tác thành muối

Phương trình bội nghịch ứng: Oxit axit + Oxit bazơ → Muối

Ví dụ: Ca
O + CO2 → Ca
CO3

3. Phân một số loại oxit

Oxit được chia thành 4 loại:

Oxit bazơ: Là hồ hết oxit khi tính năng với dung dịch axit chế tạo ra thành muối cùng nước

+ Bazơ ko tan: Cu
O, Fe
O, Mg
O, Ag2O,…

+ Bazơ tan: Na2O, K2O, Ba
O, Ca
O

Oxit axit: Là những oxit khi tính năng với dung dịch bazơ tạo nên thành muối cùng nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5, N2O5

Oxit trung tính: nói một cách khác là oxit không tạo muối, là oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối.


Ví dụ: N2O, NO, CO,…

Oxit lưỡng tính: Là hồ hết oxit khi tính năng với dung dịch bazơ, cùng khi công dụng với hỗn hợp axit chế tác thành muối cùng nước.

Ví dụ: Al2O3, Zn
O, Cr2O3,…

Al2O3 + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2O

Al2O3 + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + H2O

Giải bài xích tập Hóa 9 bài 1

Câu 1

Có đầy đủ oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể chức năng được với:

a) Nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết những phương trình bội phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) phần nhiều oxit tính năng với nước:

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) phần nhiều oxit chức năng với axit clohiđric:

Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

c) số đông oxit công dụng với dung dịch natri hiđroxit:

SO3 + Na
OH → Na
HSO4

SO3 + 2Na
OH → Na2SO4 + H2O.

Câu 2

Có đầy đủ chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết thêm những cặp hóa học nào bao gồm thể chức năng với nhau.

Gợi ý đáp án

Những cặp chất chức năng với nhau từng song một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

Câu 3

Từ rất nhiều chất sau: can xi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, sulfur trioxit, kẽm oxit, em hãy lựa chọn 1 chất phù hợp điền vào những phản ứng:

a) Axit sunfuric + ... → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + ... → natri sunfat + nước

c) Nước + ... → axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng những công thức hóa học nhằm viết toàn bộ những phương trình phản nghịch ứng hóa học trên.

Gợi ý đáp án

a) H2SO4 + Zn
O → Zn
SO4 + H2O

b) 2Na
OH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + Ca
O → Ca(OH)2

e) Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Câu 4

Cho đầy đủ oxit sau: CO2, SO2, Na2O, Ca
O, Cu
O. Nên chọn lựa những chất đã cho công dụng với:


a) nước để chế tác thành axit.

b) nước để chế tạo ra thành hỗn hợp bazơ.

c) dung dịch axit để chế tác thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ để tạo thành thành muối và nước.

Viết các phương trình bội nghịch ứng chất hóa học trên.

Gợi ý đáp án

a) CO2, SO2 tác dụng với nước chế tạo ra thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, Ca
O chức năng với nước tạo thành thành hỗn hợp bazơ:

Na2O + H2O → 2Na
OH

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, Ca
O, Cu
O công dụng với axit tạo thành thành muối với nước:

Na2O + 2HCl → 2Na
Cl + H2O

Ca
O + H2SO4 → Ca
SO4 + H2O

Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ chế tác thành muối cùng nước:

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2Na
OH → Na2SO3 + H2O

Câu 5

Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm nắm nào rất có thể thu được khí O2 từ các thành phần hỗn hợp trên? trình diễn cách có tác dụng và viết phương trình phản ứng hóa học.

Gợi ý đáp án

Dẫn tất cả hổn hợp khí CO2 cùng O2 trải qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, Na
OH…) khí CO2 bị giữ giàng trong bình, do tất cả phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 ↓ + H2O

Hoặc CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O

Câu 6

Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g hỗn hợp axit sunfuric gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình bội phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất tất cả trong dung dịch sau khoản thời gian phản ứng kết thúc.

Gợi ý đáp án

Khối lượng axit sufuric:

*

Tính số mol: n
Cu
O =

*

a) Phương trình hóa học: Cu
O + H 2 SO 4 → Cu
SO 4 + H 2 O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc bội phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản bội ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau phản ứng bao gồm hai hóa học tan là H2SO4 với Cu
SO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m
Cu
O + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

*

*

Trắc nghiệm chất hóa học 9 bài 1

Câu 1. Dãy chất nào tiếp sau đây gồm các oxit axit?

A. SO2, Na2O, N2O5


B. SO2, CO, N2O5

C. SO2, CO2, P2O5

D. SO2, K2O, CO2

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit bazơ

A. CO2, Ca
O, K2O

B. Ca
O, K2O, Li2O

C. SO2, Ba
O, Mg
O

D. Fe
O, CO, Cu
O

Câu 3. Dãy hóa học nào tiếp sau đây gồm những oxit chức năng được với hỗn hợp HCl?

A. Ca
O, Na2O, SO2

B. Fe
O, Ca
O, Mg
O

C. CO2, Ca
O, Ba
O

D. Mg
O, Ca
O, NO

Câu 4. Dãy chất nào dưới đây gồm những oxit tính năng được với dung dịch KOH?

A. CO2, Na2O, SO3

B. N2O, Ba
O, CO2

C. N2O5, P2O5, CO2

D. Cu
O, CO2, Na2O

Câu 5. Dãy hóa học nào dưới đây gồm những oxit tính năng được cùng với nước?

A. Ca
O, Cu
O, SO3, Na2O

B. Ca
O, N2O5, K2O, Cu
O

C. Na2O, Ba
O, N2O, Fe
O

D. SO3, CO2, Ba
O, Ca
O

Câu 6. cho những chất sau: H2O, Na2O, CO2, Cu
O và HCl. Số cặp hóa học phản ứng được cùng nhau là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 7. cho 16 gam bột Cu
O tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch đã cần sử dụng là?

A. 0,1M

B. 1M

C. 0,2M

D. 2M

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II bắt buộc dùng hết 10 gam hỗn hợp HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

A. Fe
O

B. Ca
O

C. Mg
O

D. Cu
O

Câu 9.

Xem thêm: Camera của nasa bất ngờ ghi được hình ảnh người ngoài hành tinh?

mang lại 1,82 gam hỗn hợp Mg
O với Al2O3 chức năng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Nhân tố % khối lượng của từng oxit trong tất cả hổn hợp là:

A. 43,96% với 56,04%

B. 56,33% và 43,67%

C. 27,18% với 72,82%

D. 53,63% và 46,37%

Câu 10. mang đến a gam SO3 chức năng với một lượng nước mang dư, chiếm được 2,94 gam axit. Giá trị của a là: